Wednesday, December 23, 2015

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကင္းေ၀းေရးႏွင့္လူအားလုံးေဆးတုိက္ေကြ်းျခင္းလုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါသည္ လတ္တေလာေသေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေျခလက္အဂၤါပံုသဏၭာန္ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈရွိေသာေရာဂါမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။ ဤေရာဂါသည္  Wuchereria  bancrofti   သန္ေကာင္တစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီး ျခင္ကုိက္ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။

သန္ေကာင္ငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးေကာင္ရွိၿပီး သက္ႀကီးေကာင္မ်ားမွာ လူတို႔ ၏ သားနံရည္ေၾကာတြင္ ေနပါသည္။ သက္ႀကီးေကာင္မ်ား မိတ္လိုက္ေပါင္း ဖက္ၿပီး (Microfilaria) လို႔ေခၚသည့္ သန္ေကာင္ငယ္မ်ား ေမြးလာကာ ယင္းတို႔သည္ လူတို႔၏ေသြးေၾကာမ်ားႏွင့္ အဆုတ္၊ အသည္းစေသာ အတြင္း ကလီစာမ်ားတြင္ လွည့္ပတ္သြားလာေနပါသည္။ သန္ေကာင္ငယ္မ်ားသည္ ည ၁ဝ နာရီမွ နံနက္ ၂ နာရီအတြင္း ေသြးေၾကာမ်ားထဲတြင္ မ်ားျပားစြာ ထြက္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ¤င္းအခ်ိန္တြင္ ျခင္ကိုက္ရာမွ ျခင္၏ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီးေနာက္ သန္ေကာင္ငယ္မ်ား ႀကီးထြားမႈျဖစ္လာၿပီးမွ လူကို ကူးစက္မႈေပးႏိုင္ေသာ အဆင့္ကိုေရာက္ရွိကာ ေရာဂါကူးစက္မႈ ျဖစ္ေစပါ သည္။
ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါသည္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ား၊ မ မေရြး လူမ်ဳိးမေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါပိုး ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး မည္သည့္လကၡဏာမွမျပဘဲ ငုပ္ေနတတ္ပါသည္။ဤအဆင့္ မွာ ညဥ့္အခါ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္း ( Night Blood Survery )   ျပဳလုပ္ ေသာ္လည္း Microfilaria  မေတြ႕ႏုိင္ပါ။ ေရာဂါလကၡဏာမျပေသာ္လည္း သန္ေကာင္မ်ားက သားနံရည္ေၾကာမ်ားကို စတင္ဖ်က္ဆီးစျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ Immunochromato- graphic Test (ICT)  ႏွင့္ စမ္းသပ္မွသာသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္  ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာ္လည္း ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးသည့္အခါ Micro-filaria   ကို ေတြ႕ႏိုင္ေသာ (Asymptomatic Parasitaemic)  အဆင့္ကို ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေရာဂါလကၡဏာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

၄င္းလကၡဏာမ်ားမွာ ခ်မ္းတံု၍ဖ်ားျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္တစ္ေနရာရာတြင္ နီရဲပူေလာင္ေရာင္ရမ္း၍ နာက်င္ျခင္း၊ သားနံရည္ေၾကာႏွင့္ အႀကိတ္မ်ား တြင္ ေရာင္ျခင္း၊ ဆီးသြားသည့္အခါ အျဖဴေရာင္ပ်စ္ခြၽဲခြၽဲျဖစ္ေနျခင္း၊ အင္ျပင္ ထြက္ျခင္း၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါကဲ့သို႔ ရင္က်ပ္ျခင္း၊  ေဘာေအာင့္ျခင္း၊ (ေရမုတၱ) စသည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရတတ္ပါသည္။ ၄င္းမွတစ္ဆင့္ ေျခ ေထာက္၊ လက္တျဖည္းျဖည္းႀကီးလာျခင္း (တစ္ဖက္တည္းျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ဖက္လံုး ျဖစ္ေစ)ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျခ၊ လက္မ်ား ဆင္ေျခေထာက္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ သန္ေကာင္သယ္ေဆာင္ထားေသာ ျခင္ကိုက္ခံရၿပီး ေရာဂါလကၡဏာေပၚရန္အတြက္ ေျခာက္လမွ ရွစ္ႏွစ္အထိ ၾကာတတ္ပါ သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၄ဝဝ သည္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကူးစက္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၃ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ လ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ျဖစ္ၿပီး ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ က်န္သည့္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အပူပိုင္းေဒသႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရသန္း ၁၂ဝ ၌ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကူးစက္မႈရွိေနၿပီး လူဦးေရးသန္း ၄ဝ ေက်ာ္မွာ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုခုကို ခံစားေနၾကပါသည္။ လူဦးေရ သန္း ၇ဝ ေက်ာ္မွာ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ေရာဂါ ငုပ္ေနသည့္ အေျခအေန တြင္ရွိပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသဆိုင္ရာႏုိင္ငံ ၁၁ ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ႏုိင္ငံ ကိုးႏုိင္ငံသည္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ အျမစ္ တြယ္မႈရွိၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္လ်က္ ရွိ ပါသည္။ ၄င္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ျမန္မာ၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊  တီေမာလက္စ္ေတႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ ၍ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး၏ အႀကိမ္ (၅ဝ)ေျမာက္ ညီလာခံမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၅၉ အရ ''၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးေရး'' ရည္မွန္း ခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္   ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ အျမစ္တြယ္မႈ ရွိေသာႏုိင္ငံမ်ားက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

၄င္းႏုိင္ငံ ကိုးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈကို ေျမပံုျဖင့္ ေဖာ္ျပရာ တြင္ အျမစ္တြယ္မႈရွိၿပီး   လူအားလံုးေဆးတိုက္ရန္  ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိ ေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ Units ေပါင္း ၉ဝ၁ ခု ရွိပါ သည္။ ၄င္းအနက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ၃၄ ခု (၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ၂၅ဝ ခု (၂၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊   အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၃၃၇ ခု (၃၇ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏုိင္ငံတြင္  ၃၄ ခု (၃ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄၅ခု (၅ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ၆ဝခု (၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတြင္ ရွစ္ခု (ဝ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ ႏႈန္း)၊ ထုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၈၇ခု (၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ တီေမာလက္စ္ေတ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၄၆ခု (၅ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)ျဖစ္ပါသည္။ သီရိလကၤာႏွင့္ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးတုိက္ေကြၽးရန္ ရည္မွန္းထားေသာ အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္  Units  အားလံုးမွလူမ်ားအား ငါးႀကိမ္ႏွင့္ အထက္ ေဆးတိုက္ေကြၽးၿပီး ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေတြ႕ရွိမႈႏႈန္းမွာ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ လွ်င္တစ္ေယာက္ထက္ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါ၍  ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကင္းေဝးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း   ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးေရးစီမံခ်က္ မွာ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကင္းေဝးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကို က်န္းမာ ေရးျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားရန္

    လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္း (Mass Drug Administration)  ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ျပည္သူလူထုအတြင္း ဆင္ေျခ ေထာက္ေရာဂါ ေတြ႕ႏႈန္း (Antigenaemia)  မွာ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ လွ်င္ တစ္ေယာက္ထက္နည္းေစရန္

၄င္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ ႏွစ္ခုကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔မွာ

၁။    ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္လူအားလံုး ေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္း (Mass Drug Administration) ေဆာင္ရြက္ရန္

၂။    ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေဝဒနာ  ခံစားေနရသူမ်ားအား  ကုသမႈေပးျခင္း ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေျချပဳမိသားစုအတြင္း    ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

လူအားလံုး ေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းမစတင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္ေျခ ေထာက္ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေျမပံုျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ  ၄င္းအခ်ိန္က ခ႐ိုင္ေပါင္း ၆၅ ခ႐ိုင္အနက္ ၄၅ ခ႐ိုင္တြင္ အျမစ္ တြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္ေျခေထာက္ ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈမ်ားသည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ မေကြးခ႐ိုင္ႏွင့္ သရက္ ခ႐ိုင္တြင္ လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ မင္းဘူးခ႐ိုင္ႏွင့္ ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ မံုရြာခ႐ိုင္၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ တမူးခ႐ိုင္၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ကေလးခ႐ိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းခ႐ိုင္မ်ားအျပင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ခ႐ိုင္မ်ားအားလံုးတြင္ လူအားလံုး ေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ ေဆးတိုက္ေကြၽးမည့္ ခ႐ိုင္ရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္းအနက္ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ႏို႔တိုက္မိခင္၊ ေရာဂါတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေဆးစြဲေသာက္ေနသူမ်ားႏွင့္ အိပ္ရာထဲလဲေနသူမွအပ က်န္သည့္လူမ်ားအားလံုးကို တစ္ပတ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္အနည္းဆံုး  ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္တိုက္ ေကြၽးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုက္ေကြၽးသည့္ေဆးမွာ   DEC(Diethylcarbama-zine Citrate) ႏွင့္ Albendazole  သန္ခ်ေဆးစသည့္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားအတိုင္း အသက္အုပ္စုအလုိက္ ေဆးကို တိုက္ေကြၽးပါသည္။
ဤသို႔တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ငါးႏွစ္ဆက္တိုက္ တိုက္ေကြၽးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ဆင္ေျခေထာက္ရွိေနသူမ်ားတြင္ သန္ေကာင္ငယ္မ်ားႏွင့္သက္ႀကီးေကာင္ မ်ားေသဆံုး၍ ေရာဂါကင္းစင္မည္။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါမရွိသူမ်ားတြင္ ေဆးအာနိသင္ေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္။  ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာသူမ်ား၏ သားနံႀကိတ္ထဲတြင္ေနေသာ သက္ႀကီးေကာင္မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔မွ ဆက္လက္ေမြး ထုတ္ေပးေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သန္ေကာင္ငယ္မ်ားကို ေသေစရန္အတြက္ ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ေဆးတိုက္ေကြၽးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သန္ခ်ေဆးႏွင့္တြဲ၍ တုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ အျခားသန္ေကာင္ မ်ား ေသဆံုးႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ သန္ေကာင္ေရာဂါမရွိျခင္းအားျဖင့္ စားသမွ်အာဟာရကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ သန္ေကာင္ေရာဂါစီမံခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ပါသည္။
ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္   ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကင္းေဝးရန္အတြက္ လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၂ဝ၃ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ကေလး၊ တမူးႏွင့္ကသာခ႐ိုင္မ်ားတြင္ လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းကို ငါးႏွစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီး၍ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ေတြ႕ရွိမႈႏႈန္း ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာတြင္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေတြ႕ရွိမႈႏႈန္းမွာ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ လွ်င္ တစ္ေယာက္ထက္နည္းသြားၿပီျဖစ္၍ ေဆးတုိက္ေကြၽးရန္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ မံုရြာ၊ ေရႊဘိုႏွင့္ စစ္ကုိင္းခ႐ိုင္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ခ႐ိုင္အားလံုးတြင္ လူအားလံုး ေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကို ငါးႀကိမ္အထက္  ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္  ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေတြ႕ရွိမႈႏႈန္းျမင့္လ်က္ရွိေသးတဲ့အတြက္ ၎ခ႐ိုင္မ်ားတြင္   ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါေတြ႕ရိွမႈနည္းလာေစရန္ ယခုႏွစ္ လူအားလံုး ေဆးေကြၽးျခင္းလုုပ္ငန္းကုိ ပိုမုိအားျဖည့္၍ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေျခေထာက္ေရာဂါအျမစ္တြယ္မႈမရွိသည့္ ခ႐ိုင္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပူတာအုိခ႐ိုင္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ခႏီၲးခ႐ိုင္၊ မေကြးတုိင္းမွ  ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွလြဲ၍ က်န္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ကယားျပည္နယ္မွ ခ႐ိုင္မ်ားအားလံုးျဖစ္ၿပီး လူအားလံုးေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္မလုိအပ္ေသာ္လည္း ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါလကၡဏာရွိေသာ လူနာမ်ားရွိ၊မရွိ စံုစမ္းၾကည့္႐ႈ ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုတိုက္ေကြၽးမည့္ေဆးမ်ားျဖစ္သည့္  DECE ႏွင့္Albendazole    ေဆးမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမရွိပါ။ DEC ၏ အျဖစ္မ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမွာ  မူးေဝျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ အထူးသျဖင့္ မ်က္လံုးဝန္းက်င္တြင္ ေရာင္ရမ္းလာျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ ဖ်ားျခင္း၊ အေရျပားအဖုအပိန္႕ထြက္ျခင္းႏွင့္လည္ပင္း၊ ခ်ဳိင္း၊ ေပါင္ျခံတို႔တြင္ အက်ိတ္မ်ားထြက္ကာ နာလာျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ALbendazole  ၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမွာ ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  ၎ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားသည္ ေဆးေသာက္ၿပီး  ၂၄ နာရီအတြင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။   Alben-dazoleသည္ အစာလမ္းေၾကာင္းမွလြဲ၍  က်န္သည့္ခႏၶာကိုယ္အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို ထိိခိုက္မႈ (Systemic Side Effect )  မရွိပါ။
ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ၏  သဘာဝအရ  DEC ေသာက္ၿပီးလွ်င္ ဆင္ေျခေထာက္ပိုးမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ ယင္းတို႔မွ ထြက္လာေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္  ဖ်ားနာျခင္း၊ အင္ျပင္ထြက္ျခင္း၊ ေျခလက္မ်ားကိုက္ခဲ၍မသယ္ခ်င္ျဖစ္ျခင္း၊ ေယာက်ာ္းမ်ားတြင္ ေဝွးေစ့ေရာင္ ျခင္း၊ ေျခေထာက္အနည္းငယ္ေရာင္လာတတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။
ယင္းတို႔သည္ ေဆးေသာက္ၿပီး ၂၄ နာရီေက်ာ္လွ်င္ စတင္ေပၚလာၿပီး ၁ ရက္ ၂ ရက္အတြင္း ေပ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၎ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားအတြက္ B6 ေပးျခင္း၊ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ဖ်ားလွ်င္  Paracetamol  ၊ အင္ျပင္ထလွ်င္  Anti histamine  စသည္တို႔ကို တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္ျပားတစ္ႀကိမ္၊ တစ္ျပား ႏွစ္ႀကိမ္စသျဖင့္ တိုက္ေကြၽးျခင္း ျဖင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ သက္သာၿပီးသည့့္အခါ DEC  ၆ မီလီဂရမ္ /ကိုယ္အေလးခ်ိန္xတစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ခြဲ၍x ၁၂ ရက္ (ဥပမာ-ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ၅ဝ ကီလိုဂရမ္ ရွိေသာလူျဖစ္ပါက စုစုေပါင္း ၃ဝဝ မီလီဂရမ္ ေကြၽးရမည္ ျဖစ္ရာ ၁ဝဝ မီလီဂရမ္ တစ္ေန႔ သံုးႀကိမ္ x၁၂ ရက္) တုိက္ေကြၽး ရန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေဆးေသာက္ၿပီး မူးေဝျခင္း၊ ဖ်ားျခင္းစေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပါက မိမိအားေဆးတုိက္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အား သတင္းပို႔ရန္၊ ေဆးတိုက္အဖြဲ႕မွလည္း သက္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရး တာဝန္ခံအား သတင္းေပးပို႔ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ေဆး႐ုံပို႔ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။
ယခုႏွစ္လူအားလံုး ေဆးေကြၽးျခင္းလုပ္ငန္းကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ လုိအပ္ေသာေဆးဝါးမ်ားကို မွာယူျခင္း၊ ေဆးမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ေဆးတိုက္လမ္းညႊန္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ  အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္း မ်ားအား အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ပည္သူလူထုအားက်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးတိုက္ရာတြင္ပါဝင္ မည့္ ေဆးတိုက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေဆးတိုက္ေကြၽးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ ေဆးတိုက္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ မိမိေရွ႕တြင္ ေဆးတိုက္ေကြၽးျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ေဆး၏ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးကို ညေနပုိင္းအစာစားၿပီးမွ ေသာက္ရမည္ျဖစ္ပါ၍ ေဆးလာေကြၽးသည့္အခ်ိန္ အိမ္တြင္ လူအမ်ားစုထားရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမွလူမႈေရး လုပ္ငန္းစိတ္ဝင္စားသူမ်ားမွ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေဆးတိုက္ေကြၽးရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ေဒါက္တာနီနီေအး၊ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး(ဆင္ေျခေထာက္)
Credit; NPE မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။