Saturday, November 7, 2015

ပ်ားရည္၏အစြမ္းထက္ပံု (Honey)

ပ်ားရည္ကို လူသားတို႕ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၇၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ အစားေအသာက္အတြက္သာမက ေဆးဖက္လည္း ၀င္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတိုင္း ဘာသာတိုင္း နည္းပါး၏ သမိုင္းတြင္ ပ်ားရည္၏ အခန္းက႑ကို ေတြ႕ႏိုင္ ပါသည္။ ေရွးေခတ္ကတည္းက ပင္ ပ်ားရည္ကို အနာက်က္ေဆး ေအနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာ က္ေဆးအေနျဖင့္လည္းေကာငး္၊ အသားလွေဆးေအနျဖင ့္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။


ယခကင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤမွ် အစြမ္းထက္သည္ကို မသိခဲ့ၾေကသာ္လည္း ယခုအခါ သိပၸံပညာ၏ တိုးတက္မွဳႏွင့္ အတူ သိခြင့္ရိွလာျပီ ျဖစ္သည္။ ပ်ားရည္ အစြမ္းထ္ရကျခင္း၏ အဓိက ေအၾကာင္းရင္းမွာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ား ေအျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ားရည္ကို ထုတ္လုပ္သည့္ေဒသႏွင့္ ပ်ားအမ်ိဳးအစားအ ေပၚမူတည္ျပီး အမ်ိဳးအစား ေျမာက္မ်ားစြာ ခဲြျခားႏိုပင္ါသည္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ raw honey လို႕ေခၚတဲ့ ပ်ားအံုမွ တို္ရကိုက္ဖြတ္လာေသာ ပ်ားရည္အၾကမ္းႏွင့္ processed commercial honey လို႕ေခၚတဲ့ အျပမင္ွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္လို႕ရတဲ့ ပ်ားရည္ဆိုျပီး ခဲြၾကည့ေ္ရအာင္။ ပ်ားရည္အၾကမ္းျခင္း ယွဥ္ရာတြင္ သဘာ၀အတိုင္း ျဖစ္ေပၚေေနသာ ပ်ားအံုမွ ဖြတ္လာေသာ ပ်ားရည္သည္ ေမြးျမဴေရး ပ်ားရည္ထက္ အစြမ္းသတၱိ ပိုမိုထက္ျမက္ပါသည္။ ပ်ားရည္ဆိုသည္မွာ ပ်ားလုပ္သားမ်ားက ပန္းပြင့္ေပါင္းမ်ားစြာကို လွည့္လြယ္သြားလာျပီး ရရိွလာေသာ ပန္၀္ရတည္တို႕မွ တဆင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႕ သြားထားေသာ အပအင္မ်ိဳးအစား စံုေေလလ ပန္းပြင့္တို႕မွ ရရိွေသာ ပိုးေေသစသည့္သတၱိမ်ား၊ ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္သည့္ သတၱိမ်ား ပိုမ်ားေေလလျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ တစ္ခါတ္ရစံတြင္ Clostridium botulinum bacteria spore ဟုေခၚသည့္ ဘယ္တီးရီးယားတို႕၏ ဥမ်ား ပါလာတတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ေသာ ေကလးမ်ားကို ပ်ားရည္လံုး၀ မတို္ရကပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ေပါက္ပြားကာ Botulism လို႕ေခၚတဲ့ အစာအဆိပ္သင့္ျခင ္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ကိုပင္ ေေသစႏိုပင္ါသည္။ လူၾကီးေတြအတြက္ေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရိွပါ။

ပ်ားရည္ကို ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခဲြၾကည့္မည္ဆိုပါက fructose ႏွင့္ glucose သၾကားမ်ားက ၆၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း မွ် ပါ၀ပင္ါသည္။ အျခားပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဗိုက္တာမင္၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႏွင့္ ဓာတ္တိုးမွဳကို ဆန္႕က်င္ႏိုသင္ည့္ သတၱိရိွေသာ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀ပင္ါသည္။

ပ်ားရည္တြင္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ႏွင့္ မွိဳမ်ားကို ေေသစႏိုင္ေသာ သတၱိရိွသည္။ ေအရျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚေေနသာ အနာမ်ားတြင္ ေဆးအျဖစ္ထည့္ပါက အနာအက်က္ျမန္သည္ကို ေရွးကတည္းကပင္ သိရိွခဲ့ၾကသည္။ ပ်ားရည္တြင္ ေရဓာတ္ပါ၀မင္ွဳ အရမ္းနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ျပေပင္ရမပါ၀ဘင္ဲ ပ်ားရည္ခ်ည္း သက္သက္ျဖင့္ အနာကို ထည့္ေပးပါက ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ေမပါက္ပြားႏိုင္ပါ။

ပ်ားရည္၏ pH သည္ ၄ ပတ္၀န္းက်တင္ြင္ ရိွေသာေၾကာင့္ အက္ဆစ္ဓာတ္က ပိုးမ်ားကို ေေသစႏိုပင္ါသည္။ ထို႕အျပင္ အနာမွ ထြက္လာသည့္ အရည္တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳျပီး hydrogen peroxide လို႕ေခၚတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးရည္တစ္မ်ိဳးကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအခါ ပ်ားရည္သည္ အလြန္အစြမ္းထက္သည့္ အနာထည့္ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ သုေတသီတို႕က ေအမရိကန္တြင္ ပ်ားရည္ကို အနာထည့္ေဆးအျဖစ္ hospital protocol မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။ သုေတသန စာတမ္းမ်ားအရ ပ်ားရည္ကို အနာထည့္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳပါက ပံုမွန္အနာထည့္ေဆးမ်ားအသံုးျပဳေသာ အနာမ်ားထက္ ၄ ရက္ ၅ ရက္ခန္႕ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ အနာက်က္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

စြမ္းအတင္ိုးေဆး

ပ်ားရည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သၾကားႏွစ္မ်ိဳးအနက္ glucose သည္ အစာလမ္းေၾကာင္းမွ စုပ္ယူမွဳျမန္ေသာေၾကာင့္ စားျပီးျပီးခ်င္း လန္းဆန္းေစသည္။ Fructose ကမူ စုပ္ယူမွဳ ေႏွးေသာေၾကာင့္ ေသြးအတြင္း၌ သၾကားဓာတ္ကို ပံုမွန္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုသင္ည္။ ထိုအခ်က္က အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည္။ မနက္အိပ္ယာထထခ်င္း လမ္းေလ်ာက္မည္ဆိုပါက အခ်ိဳဓာတ္လြန္ကဲေသာ ဘီစကစ္မ်ား၊ မုန္႕မ်ားစားမည့္အစား ပ်ားရည္ႏွစ္ဇြန္းေလာက္ ေသာက္ပါက ကိုယ္ေအလးခ်ိန္ထ ိန္းသည့္အျပင္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ကို ပါ အလြန္အကၽြံမတက္ေေစသာေၾကာင့္ ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရးကို ေအထာက္အကူျပဳပါသည္။ ေကလးမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုပင္ါ သည္။ ၂ ႏွစ္အထက္ ေကလးမ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာ က္ေဆးအျဖစ္ အသံုးအမ်ားဆံုးမွာ dextromethophan လို႕ေခၚတဲ့ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာ က္ေဆးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေဆးသမားေတြရဲ႕ လက္ဆဲြ ျဖစ္ဖူးလို႕ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ပိတ္ထားတဲ့ ေဆးပါ။ ထိုေဆးေသာက္ပါက ငိုက္ျမီးျခင္း ေလးလံထိုင္းမိွဳင္းျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစႏိုပင္ါတယ္။ ေအမရိကန္မွာ အသက္ ၂ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကားရိွတဲ့ ေကလး ၁၀၅ ေယာက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနာ စာတမ္းတ္ရစပ္အရ ညအိပ္ခါနီးတြင္ ပ်ားရည္တစ္စြန္း ကို ေသာက္၍ အိပ္ေသာေကလးမ်ားသည္ dextromethophan ကို ေသာက္၍ အိပ္ေသာေကလးမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ညဘက္ေခ်ာင္းဆိုး သက္သာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕အျပင္ ပ်ားရည္သည္ အာသီးေရာင္ျခင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႕ကိုလည္း သက္သာေေစသာေၾကာင့္ တုတ္ေကြးရာသီတြင္ ေကလးမ်ားအတြက္ ေဆးတစ္လက္ေအနျဖင့္ သံုးလို႕ရပါတယ္။ ေကလးမ်ားသာမက လူၾကီးမ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုပင္ါသည္။

အသံုးျပဳပံု

အာသီးေရာင္ျခင္း သအင္ာသီးေရာင္ေနပါက ေသာက္ေရခြက္အတြင္းသို႕ ပ်ားရည္ႏွစ္ဇြန္း၊ သံပရာရည္ ေလးဇြန္း ႏွင့္ ဆားတစ္ဇြန္းတို႕ကို ထည့္ျပီး ေေရႏြးျဖင့္ေရာကာ ပလုပ္က်င္းပါက လည္ေခ်ာင္းနာျခင ္း အာသီးေရာင္ျခင္းတို႕ကို လ်င္ျမန္စြာ သက္သာႏိုပင္ါသည္။

၀မ္းရွင္းေစသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပ်ားရည္ႏွင့္ က်န္းမာေရး စာတမ္းဖတ္ပဲြႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြအရ ပ်ားရည္တြင္ လူသားတို႕ကို အက်ိဳးျပဳသည့္ lactobacilli ဘက္တီးရီးယားမ်ာ းပါ၀တင္ဲ့အတြက္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလ်ာ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ေပးႏိုပင္ါတယ္။ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းရိွ ပိုးမႊားေတြကို ေေသစႏိုပင္ါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္း အူမၾကီးကဆင္ာကို ကာကြယ္ႏိုသင္ည္ဟု ေျပာၾကသည္။

ဆီးခ်ိဳသမားတို႕အတြက္ ထို႕အျပင္ ပ်ားရည္ကို ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားတြင္ ေဆးသၾကားအျဖစ္ သံုးႏိုပင္ါသည္။ အခ်ိဳကို လံုး၀ေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ေအကာင္းဆံုးဆိုေပမယ့္ ေမရွာင္ႏိုလင္ို႕ အနည္းငယ္ စားမည္ဆိုပါက ပ်ားရည္သည္ စားသင့္ေသာ သၾကားတစ္မ်ိဳးျဖ စ္ပါသည္။ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ား အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္လွသည္။ ပ်ားရည္တြင္ အဆိုပါ ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အသည္းကို တစ္ခါတည္း ကာကြယ္ေပးရာေရာင္သလို ေသြးေၾကာမ်ား က်ဥ္းျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ကို အရမ္းမတက္ေအာင္ level တစ္ခုတြင္ ထိန္းသိမ္းေပးရာ တြလင္ည္း ေအထာက္အကူျပဳပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား ၁ သာမက အမ်ိဳးအစား ၂ တြပင္ါ စားသံုး၍ ရပါသည္။

တစ္ေန႕တစ္ဇြန္း မည္သူမဆို ပ်ားရည္ကို တစ္ေန႕တစ္ဇြန္း စားသံုးပါက အထက္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရိွမည့္အျပင္ ကဆင္ာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အသားေအရလွျခင္း၊ ဆံပလင္ွျခင္း၊ အိုမင္းမွဳကို ေႏွးေကြးေစျခင္း ႏွင့္ ကိုယ္ေအလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႕ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။

အရက္မူးေနပါက ပ်ားရည္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္သည္အစာအိမ္အတြင္းမွ alcohol တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ဓာတ္ျပယ္ေအာင္ျပ ဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းရိွသည္။ ေအနာက္တိုင္းတြင္သာမက ေအရွ႕တိုင္းတြင္ပါ ပ်ားရည္ကို အမူးျပယ္ေဆးေအနျဖင့္ သံုးၾကသည္။ သံပရာရည္ျဖင့္ ေရာျပီးေသာက္ပါက ပိုမို အစြမ္းထက္ပါသည္။

အိေပ္မပ်ာ္ပါက ႏြားႏုိ႔ပူပူတစ္ခြက္အတြင္းသို႕ ပ်ားရည္ ၂ဇြန္းခန္႕ ထည့္၍ ေမႊျပီး ေသာက္ပါက စိတ္တည္ျငိမ္ကာ အိပ္ေပ်ာ္ေစသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား

UK ႏွင့္ US ရိွ သဘာ၀ပ်ားရည္မ်ားတြမင္ူ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ botulinum spore မ်ား ပါ၀တင္တ္ေသာေၾကာင့္ (အထူးသျဖင့္ california တြင္) အထူးသတိျပဳေစလိုသည္။ ထို႕အျပင္ New Zealand မွထြက္ေသာ tutu အပမင္်ားတြင္ ေနသည့္ ပ်ားမ်ားမွ ထြက္သည့္ ပ်ားရည္သည္ ပ်ားရည္အဆိပ္သင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုပင္ါသည္။ လကၡဏာမ်ားမွာ အထက္လန္ေအာက္ေလွ်ာ ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ သတိလစ္ျခင္း ႏွင့္ တက္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ေစႏိုပင္ါသည္။

မွတ္ခ်က္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားမွာ ပ်ားရည္ကိုေသာက္သံုးျခင္းမွ ေရသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ပ်ားရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေသာက္ေဆးမ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ သတိျပဳရန္မွာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ မည္သည့္ေဆးမဆို သဘာ၀ အတိုင္းျဖစ္ေသာ ထြက္ကုန္မ်ားကသာ အစြမ္းထက္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ ပ်ားရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာေဆးသည္ သဘာ၀ပ်ားရည္ကဲ့သို႕ အစြမး္ထက္မည္ဟု မည္သူမွ အာမ မခံႏိုပင္ါ။ ထို႕ေၾကာင့္ သဘာ၀ထြက္ကုန္ကိုသာ အားေပးေစလိုသည္။


Credit; Nanshaethar.blogspot.com မွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။