Thursday, October 29, 2015

ပညာေရးျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေပးေရး
 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား  အသိပညာ ၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္ေရးအတြက္ စြမ္းအင္ျမွင့္တင္ေပးတဲ့အေရးၾကီးဆံုးေသာအရာတစ္ခု မွာ ပညာေရးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဟာ လူတိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္။ သို႕ေသာ္ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးၾကီးမ်ားအတြက္ေတာ့ တကယ့္ကို အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ ဘ၀ခရီး လမ္းမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလက္မွတ္ျဖစ္သလို ပညာေရးျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕  ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမႈ ဟာ မိသားစု အတြင္း  သာမက မ်ဳိးဆက္တစ္ေလ်ာက္လံုး ကိုပါ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ရဲ႕ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ကိုေလ်ာ့ခ်ရာတြင္အထိေရာက္ဆံုးေသာနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ။မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအထိ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္းဟာ အက်ဳိးအျမတ္ျမင့္မားမႈကိုျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။

က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ေလးႏွင့္ပိုမိုက်န္းမာတဲ့ မိသားစုဘ၀မ်ားကို ရရိွေစရန္ ပညာတတ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးငယ္အမ်ားစုမွာ  ေနာက္က် မွ အိမ္ေထာင္ျပဳေလ့ျပဳထရိွၾကပါတယ္။ ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ  က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာအေရးၾကီးမႈ ကို သတိထားၾကျပီးမိမိကိုယ္တုိင္အတြက္ေရာ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ပါ ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတာသိရိွ နားလည္ၾက ပါတယ္။ ပညာေရးေၾကာင့္ဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဟာ သူတို႕ရဲ႕ အခြင့္အေရးကုိသိရိွၾကျပီး ထိုအခြင့္အေရးအေပၚေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ယံုၾကည္မႈလည္း ရိွၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဖြ႕ံျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ သိသာထင္ရွားစြာ နိမ့္က်ေနပါတယ္။

မိဘမ်ား ရဲ႕ ပညာေရးဟာ သားသမီးမ်ားရဲ႕ပညာေရး ဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈရယူေရးအပိုင္းတြင္ အမ်ားၾကီးသက္ဆိုင္ေနျပီး မိခင္ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ပညာတတ္ေျမာက္မႈ အပိုင္းဟာ ဖခင္ထက္ အမ်ားၾကီးလႊမ္းမိုးမႈရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုတြင္ ပညာတတ္မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ လြမ္းမိုးထားႏိုင္မႈ ဟာ သူမကေလးေတြအတြက္ ပိုမိုအင္အားျဖစ္ေစျပီး လံုျခံဳမႈျဖစ္ေစပါတယ္။

ပညာတတ္မိခင္ေတြအေနနဲ႕ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားတတ္သလို ၀င္ေငြရွိတာေၾကာင့္ မိမိေက်ာင္းစရိတ္ကုိ ကုန္က်ခံႏိုင္ကာ အဆင့္ျမင့္ ပညာမ်ားကို္ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားၾကပါတယ္။ ပညာတတ္မိခင္မ်ားဟာ ပ်မ္းမ်အားျဖင့္ ကေလးနည္းၾကျပီး ထိုကေလးတစ္ဦးခ်င္းစီ မွာ ပိုမိုအာရံုစိုက္ႏိုင္ၾက ျပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းလည္းရိွတတ္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ မိခင္မ်ားဟာ   ကေလးနည္းတဲ့ အျပင္ မေတာ္တဆကိုယ္၀န္ရရိွမႈ လည္းနည္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့မိဘမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႕သားသမီးမ်ားတြင္ ဘယ္သားသမီးကုိ ပညာသင္ရမလဲဆိုတဲ့ ေရြးခ်ယ္ရမႈေတြ က ပညာေရးေလာကအတြက္ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ က်ား၊မ ခြဲျခားမႈမရွိျခင္းဟာ တကယ့္ဦးစားေပးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ Cairo Consensus ဟာ   ပညာေရး ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရဲ႕ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခြန္အားတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေျခခံပညာေရး ျပီးစီးျခင္း ကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အျဖစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျပီးထိုမွ တစ္ဆင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဘြဲ႕လြန္ပညာေရးအထိအမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ပညာေရးတြင္ က်ား၊မ ခြဲျခားမႈမရွိျခင္းဟာ Millennium Development Goals သို႕ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အရည္အေသြးျပည့့္မီတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။