Friday, October 23, 2015

ကေလးမ်ားအေပၚသက္ေရာက္တဲ့မိဘမ်ားရဲ ေဆာင္ရြက္ခ်က္


လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာ  လူတစ္ေယာက္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္  အဓိကအားျဖင့္မ်ဳိးရိုးဇာတိ နဲ႕မိဘေတြကဘယ္လိုလဲဆိုတာ ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ သူ႕မိဘမ်ဳိးရိုုးကဘယ္လိုလဲဆိုတဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ၊အမ်ားအားျဖင့္  ဒီလူတစ္ေယာက္ဟာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္သလားဆိုတာ အကဲခတ္ႏိုင္ဖုိ႕  စီစစ္ျခင္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  လူေတြမွာ  ငယ္ငယ္ကပင္ရွင္သန္ခဲ့တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလုိက္ျပီး အေလ့အက်င့္စရိုက္လကၡဏာတို႕ မ်ားစြာ ပံုေဖာ္သြားရာ  ေနထိုင္ရွင္သန္ခဲ့တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ဟာ  အရမ္းကို အေရးၾကီးေၾကာင္း ဆိုလုိရင္းသေဘာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္၆ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕မ်က္စိမွာ  သူ႕ရဲ႕မိဘေတြဟာ  အရာအားလံုးကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူအျဖစ္ မိဘေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ  အလိုလုိသင္ယူတတ္ေျမာက္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ကေလးတစ္ေယာက္ကိုေမြးဖြားျပီးတဲ့မိဘေတြဟာ ဒီကေလးငယ္လူ႕ေလာကမွာ  အဆင္ေျပစြာ ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႕ တာဝန္အရိွဆံုးဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါမွမဟုတ္ဒီကေလးငယ္ကို  အုပ္ထိန္းတဲ့သူေတြမွာ မ်ားစြာတာဝန္ရိွပါတယ္။ဒီလူသားတစ္ေယာက္ဟာ ေနာင္အနာဂတ္မွာ လူ႕ေလာကၾကီးကုိ ဘယ္လိုအက်ဳိးျပဳႏို္င္မလဲ မျမင္ႏိုင္ရတာေၾကာင့္  မိဘျဖစ္သူေတြ၊အုပ္ထိန္းသူေတြဟာ  အရမ္းကိုဂရုစိုက္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

မိဘတို႕ရဲ႕အမွတ္မထင္ျပဳမႈေတြဟာ  ကေလးတို႕အေပၚမ်ားစြာလႊမ္းမိုးလြယ္ေစျပီး  အရြယ္ေရာက္တဲ့ထိ စြဲထင္ပါရိွသြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိဘေတြ၊ အုပ္ထိန္းသူေတြဟာ  ကေလးတစ္ေယာက္ကိုျပဳစုပ်ဳိးေထာင္တဲ့အခါ ကေလးေရွ႕မွာ  အေျပာအဆိုအေနအထိုင္ကို  အထူးသတိရိွဖို႕လိုပါတယ္။

ဥပမာ-မိဘေတြအလုပ္ကိစၥတိုင္းကို မိသားစုဝိုင္းဝန္းစုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကရာ ကေလးကိုလည္း ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ကေလးဆီမွာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့အက်င့္စရုိက္တို႕ရရိွသြားေစပါတယ္။ မိသားစုအတြင္းမွာ တာဝန္ကုိယ္စီခြဲေဝျပီးလုပ္ေဆာင္ၾကရာ ကေလးကိုလည္း သူတတ္ႏိုင္တဲ့တာဝန္ေလးတစ္ခု ခြဲေဝေပးျပီး  လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလးကို တာဝန္ခြဲေဝလုပ္ေဆာင္တတ္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျပီးသားျဖစ္သြားေစပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕မိဘေတြက မိမိတို႕ကေလးတို႕အေပၚ အခ်စ္ၾကီးအလိုလိုက္တတ္ၾကရာ ဘယ္အရာမွ မလုပ္ေစဘဲ ေနေစတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကေလးအေနနဲ႕  ဘယ္အရာကိုမဆို  လုပ္ကိုင္တတ္ရမွန္းမသိေတာ့ကာ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုထဲရွင္သန္ရတဲ့အခါ  မေမ်ာ္လင့္တဲ့ရင္ဆိုင္မႈေတြၾကံဳေတြ႕တတ္ရျခင္း၊ မိဘကေရွ႕ေဆာင္ေျဖရွင္းမႈေအာက္မွာ   မိမိကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈအားနည္းသြားကာ  အရာရာကိုတြန္႕ဆုတ္ေနျပီး အင္အားမဲ့ေနတတ္ပါတယ္။ဒါဟ မိဘတို႕အေနနဲ႕  ခ်စ္တဲ့အတြက္  အရာရာကိုလုပ္ေဆာင္ေပးတတ္မႈဟာ  တစ္ဘက္မွာ ကေလးတုိ႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိမ်ားစြာတိမ္ေကာေစတာေၾကာင့္  မိဘတို႕ရဲ႕သားသမီးတို႕အေပၚ လြဲေခ်ာ္တဲ့ သက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္သြားပါတယ္။

က်န္းမာစြာေနထိုင္စားေသာက္တတ္တဲ့မိဘတို႕ဟာ  ကေလးတို႕အေပၚလည္း  က်န္းမာစြာ ေနထိုင္စားေသာက္ဖို႕ အလိုလိုေလ့က်င့္ျပီးသားျဖစ္ေစပါတယ္။ မိဘတို႕က  က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္ျပီးအေလးထားမႈမျပတဲ့အခါ ကေလးတို႕အေနနဲ႕လည္း  က်န္းမာေရးဆိုတာကို  အေလးထားရမွန္းမသိကာ  မိမိၾကိဳက္သလို စားေသာက္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္  “က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး”ဆိုတဲ့လာဘ္လာဘ ကိုဆံုးရံႈးရမွာျဖစ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့မႈဟာ အရာရာအားလံုးကို လက္လြတ္ဆံုးရံႈးမႈကိုျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ငယ္ငယ္ကတည္းကပင္ကေလးတို႕အေပၚ က်န္ုးမာေရးရဲ႕အေရးၾကီးပံုကိုေျပာျပထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ကေလးတို႕အေနနဲ႕ မစားသင့္တဲ့အရာကို  မစားမိေစဘဲ  ေရွာင္ၾကဥ္တတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ေကာင္းတို႕ ရရိွသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရိွလူေတြအေပၚမိဘေတြရဲ႕ ေလးစားစြာ  ဆက္ဆံတတ္မႈဟာလည္း ကေလးတို႕အား သူတို႕ပတ္ဝန္းက်င္ရိွအေပါင္းအသင္းေတြကို  ေလးစားစြာဆက္ဆံတတ္ဖို႕ ေလ့က်င့္ေပးျပီးသားလိုျဖစ္သြားေစပါတယ္။ ယဥ္ေက်းစြာျပဳမူေျပာဆိုမႈ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေတြးေခၚယူဆတတ္မႈ၊ လက္ေတြ႕က်တဲ့ျပဳမႈေဆာင္ရြက္တတ္မႈ ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ထားတတ္မႈ  အစရိွတဲ့မိဘတို႕ရဲ႕ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈတို႕ဟာ  ကေလးတို႕အေပၚလည္း  မ်ားစြာ လႊမ္းမိုးေစတာေၾကာင့္  ကေလးတို႕ဘဝအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစဖို႕မ်ားစြာ  အေထာက္အကူျပဳ သြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္  ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ  အက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့  လူေတာ္လူေကာင္းတို႕ျဖစ္ထြန္းကာ မိမိတို႕ရင္ေသြးတုိ႕အတြက္မ်ားစြာ  ဂုဏ္ယူရျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: yangonlife မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။